District 9 BV Weekly Match Results
matchDate: 2016-11-06
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityDC Everest Varsity156194197201190227166130182W9.01643182.5556
Antigo JV MAROONAntigo JV WHITE  161158169207167195199W6.01256179.4286
Antigo JV WHITEAntigo JV MAROON142187170150154156155180198L2.01492165.7778
Athens-EdgarMarshfield Boys Varsity139136115103137120156144136L0.01186131.7778
DC Everest JVAntigo Girls Varsity200146196150147175122119139L3.01394154.8889
DC Everest VarsityAntigo Boys Varsity9011681758287937598L0.079788.5556
EML--Marshfield Junior VarsityMarshfield Girls Varsity201134214186155210131174171W7.01576175.1111
Marshfield Boys VarsityAthens-Edgar177184212151198204223173213W9.01735192.7778
Merrill Boys VarsityRhinelander Varsity156143172170123180164181161L4.01450161.1111
Merrill JVWittenberg Girls Varsity193135166169168160101161131L3.51384153.7778
Rhinelander VarsityMerrill Boys Varsity160181187143188143157105166W5.01430158.8889
Wausau East/WestWittenberg Boys Varsity199235215212179224207175148W7.01794199.3333
Wittenberg Boys VarsityWausau East/West159139140142202147171167163L2.01430158.8889
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Boys VarsitylWaupaca JV178235189254190201219196201W6.01863207.0000
Amherst Junior VarsityManawa Girls Varsity122168155142135175162153133L3.01345149.4444
Iola Scandinavia VarsityWaupaca Varsity182153180160191157235140189W8.01587176.3333
Manawa Boys VarsitySPASH Boys Varsity152134141139160133161173202W6.01395155.0000
Manawa Junior VarsityAmherst Girls Varsity123121123121117108115158144L1.01130125.5556
SPASH Boys VarsityManawa Boys Varsity13093144116175146149154111L3.01218135.3333
Waupaca JVAmherst Boys Varsityl         L0.0  
Waupaca VarsityIola Scandinavia Varsity149134181142174133161125149L1.01348149.7778
matchDate: 2016-11-13
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityEML--Marshfield Junior Varsity174153225190235183202265256W6.01883209.2222
Antigo JV MAROONMerrill Boys Varsity115106108146143116121147168L2.01170130.0000
Antigo JV WHITEAntigo Girls Varsity130190127177137177191147225L3.01501166.7778
Athens-EdgarRhinelander Varsity13217317110113114499134130L2.01215135.0000
DC Everest JVMarshfield Boys Varsity137166110158179135136140192L1.01353150.3333
DC Everest VarsityWittenberg Girls Varsity179166168236123179170179235W7.01635181.6667
EML--Marshfield Junior VarsityAntigo Boys Varsity200182248182131152141150165L3.01551172.3333
Marshfield Boys VarsityDC Everest JV147211188186186166163183174W8.01604178.2222
Merrill Boys VarsityAntigo JV MAROON189174193122150150166186200W7.01530170.0000
Merrill JVWausau East/West144154190168177159165198157L3.01512168.0000
Rhinelander VarsityAthens-Edgar149117135138165145154182155W7.01340148.8889
Wausau East/WestMerrill JV187155160198110167170155183W6.01485165.0000
Wittenberg Boys VarsityMarshfield Girls Varsity124169137152191149136189216W6.01463162.5556
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Boys VarsitylAmherst Girls Varsity172177202231198204230198198W8.01810201.1111
Amherst Junior VarsityManawa Boys Varsity192202231192205192193205139L3.51751194.5556
Iola Scandinavia VarsityWaupaca JV157182197160215227160164194W9.01656184.0000
Manawa Boys VarsityAmherst Junior Varsity164191155234205247214228146W5.51784198.2222
Manawa Junior VarsityWaupaca Varsity1201261281221579216292121L0.01120124.4444
SPASH Boys VarsityManawa Girls Varsity121159179120140156144144195L0.51358150.8889
Waupaca JVIola Scandinavia Varsity91919013481989811891L0.089299.1111
Waupaca VarsityManawa Junior Varsity167175171159170205221167145W9.01580175.5556
matchDate: 2016-12-04
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityWittenberg Boys Varsity139199237165212222173213203W5.01763195.8889
Antigo JV MAROONAthens-Edgar213164162204181169149192183W7.01617179.6667
Antigo JV WHITEMarshfield Boys Varsity181210180198171211154215172L4.01692188.0000
Athens-EdgarAntigo JV MAROON144146177196138179139153137L2.01409156.5556
DC Everest JVRhinelander Varsity133147108123109173177149141W0.01260140.0000
DC Everest VarsityWausau East/West167212181236222235156202199W5.01810258.5714
EML--Marshfield Junior VarsityWittenberg Girls Varsity188160170191124174190201135W7.01533170.3333
Marshfield Boys VarsityAntigo JV WHITE180213209142215155214212225W5.01765196.1111
Merrill Boys VarsityAntigo Girls Varsity236209192243226190182236198W6.51912212.4444
Merrill JVMarshfield Girls Varsity192206232159210184172158208W8.01721191.2222
Rhinelander VarsityDC Everest JV128149209169149179176115154W7.01428158.6667
Wausau East/WestDC Everest Varsity169195184176201172212245175L4.01729192.1111
Wittenberg Boys VarsityAntigo Boys Varsity114206142183213162178174164L4.01536170.6667
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Boys VarsitylSPASH Boys Varsity193212199215223210159173219W9.01803200.3333
Amherst Boys VarsitylManawa Boys Varsity225237288231248237206162150W6.01984220.4444
Amherst Junior VarsityWaupaca JV166121105146124114134142188W8.01240137.7778
Amherst Junior VarsitySPASH Boys Varsity          0.0  
Iola Scandinavia VarsityAmherst Girls Varsity196159154183188182195217182L2.01656184.0000
Iola Scandinavia VarsityManawa Junior Varsity179177183207165188194157155W9.01605178.3333
Manawa Boys VarsityWaupaca Varsity178195141115122192170189158L1.01460162.2222
Manawa Boys VarsityAmherst Boys Varsityl172178222232111172169165204L3.01625180.5556
Manawa Junior VarsityManawa Girls Varsity107200115135130155146166109L1.01263140.3333
Manawa Junior VarsityIola Scandinavia Varsity110152128156116123135143135L0.01198133.1111
SPASH Boys VarsityAmherst Boys Varsityl167137145167143146144171144L0.01364151.5556
SPASH Boys VarsityAmherst Junior Varsity159121133164169171211145137W6.01410156.6667
Waupaca JVAmherst Junior Varsity847012797891089289115L1.087196.7778
Waupaca JVManawa Girls Varsity10310770109949494100102L0.087397.0000
Waupaca VarsityManawa Boys Varsity221214142181184159200211179W8.01691187.8889
Waupaca VarsityAmherst Girls Varsity183174159172186214211202205W8.01706189.5556
matchDate: 2016-12-11
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityMerrill JV174156180175213213220211206W9.01748194.2222
Antigo JV MAROONDC Everest JV154188149137169252164142188L4.01543171.4444
Antigo JV WHITERhinelander Varsity159168212134190182171140150W6.01506167.3333
Athens-EdgarAntigo Girls Varsity14214912516713217916493212L3.01363151.4444
DC Everest JVAntigo JV MAROON187224177187117167127212151W5.01549172.1111
DC Everest VarsityMarshfield Girls Varsity165167177171187149225181195W0.01617179.6667
EML--Marshfield Junior VarsityWausau East/West149173146170159178225150159W0.01509167.6667
Marshfield Boys VarsityMerrill Boys Varsity166183170196162165163216220W7.01641182.3333
Merrill Boys VarsityMarshfield Boys Varsity179145130176153159169147172L2.01430158.8889
Merrill JVAntigo Boys Varsity189130188122205225203163190L3.01615179.4444
Rhinelander VarsityAntigo JV WHITE190138137123144123195160147L3.01357150.7778
Wausau East/WestEML--Marshfield Junior Varsity165164160166215152185161167W5.01535170.5556
Wittenberg Boys VarsityWittenberg Girls Varsity120105152160140105164167165L3.01278142.0000
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Boys VarsitylManawa Junior Varsity184173177201214140235216225W8.01765196.1111
Amherst Junior VarsityAmherst Girls Varsity163151136122162173151171199L3.51428158.6667
Iola Scandinavia VarsitySPASH Boys Varsity209205241206199204232222209W9.01927214.1111
Manawa Boys VarsityManawa Girls Varsity150162169133176199205173158L3.01525169.4444
Manawa Junior VarsityAmherst Boys Varsityl118166138147126181133143171L1.01323147.0000
SPASH Boys VarsityIola Scandinavia Varsity145158148111137131180144136L0.01290143.3333
Waupaca JVWaupaca Varsity5971936471661036098L3.068576.1111
Waupaca VarsityWaupaca JV719871949886759393W6.077986.5556
matchDate: 2017-01-08
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityAntigo JV WHITE186211147200143222161139174L4.01583175.8889
Antigo JV MAROONEML--Marshfield Junior Varsity164156161196136178183187155W7.01516168.4444
Antigo JV WHITEAntigo Boys Varsity166         0.0166 
Athens-EdgarWausau East/West188141156160135111126119126L1.01262140.2222
DC Everest JVWittenberg Girls Varsity152144171163127201170163117L4.01408156.4444
DC Everest VarsityAntigo Girls Varsity156190164210214189201165156W7.01645182.7778
EML--Marshfield Junior VarsityAntigo JV MAROON110172116123149122144125107L2.01168129.7778
Marshfield Boys VarsityMerrill JV171151194174150174134213206W5.01567174.1111
Merrill Boys VarsityMarshfield Girls Varsity199141132220172164190188176W5.01582175.7778
Merrill JVMarshfield Boys Varsity198157161209138146156134158L4.01457161.8889
Rhinelander VarsityWittenberg Boys Varsity138153145129156152177140149W9.01339148.7778
Wausau East/WestAthens-Edgar148160189202196208142194184W8.01623180.3333
Wittenberg Boys VarsityRhinelander Varsity110115110110951101599995L0.01003111.4444
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Boys VarsitylManawa Girls Varsity237224213290242216169213231W5.02035226.1111
Amherst Boys VarsitylIola Scandinavia Varsity233170203233234245256254181W7.02009223.2222
Amherst Junior VarsityWaupaca Varsity134132151125158131146190167L1.01334148.2222
Amherst Junior VarsityMarshfield Boys Varsity103155189101114159144164179L4.01308145.3333
Iola Scandinavia VarsityManawa Boys Varsity222267193170178214214208256W7.01922213.5556
Iola Scandinavia VarsityAmherst Boys Varsityl212203155218171192192206191L2.01740193.3333
Manawa Boys VarsityIola Scandinavia Varsity214132181169184193222187203L2.01685187.2222
Manawa Boys VarsityAmherst Girls Varsity200130196200150203227208166W6.01680186.6667
Manawa Junior VarsityWaupaca JV143146171109138137135101159W8.01239137.6667
Manawa Junior VarsityAmherst Junior Varsity129131129116149138185173138W5.01288143.1111
SPASH Boys VarsityAmherst Girls Varsity126160127119165222166180117L2.01382153.5556
SPASH Boys VarsityWaupaca JV136153174130137170185157102W0.01344149.3333
Waupaca JVManawa Junior Varsity101888112689941148388L1.086496.0000
Waupaca JVSPASH Boys Varsity11497777710497938891L0.083893.1111
Waupaca VarsityAmherst Junior Varsity158170221170203171185194146W8.01618179.7778
Waupaca VarsityManawa Girls Varsity177160167174226165173185275L2.01702189.1111
matchDate: 2017-01-15
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityMerrill Boys Varsity164160200168193185182170204W7.01626180.6667
Antigo JV MAROONWittenberg Boys Varsity187147173112190169153148170W6.01449161.0000
Antigo JV WHITEWittenberg Girls Varsity210190204152199190182177161W6.01665185.0000
Athens-EdgarMarshfield Girls Varsity172144151163207145179196128W8.01485165.0000
DC Everest JVWausau East/West140149167185147154173172149L0.01436159.5556
DC Everest VarsityMarshfield Boys Varsity167174211300194186180160199L3.01771196.7778
EML--Marshfield Junior VarsityAntigo Girls Varsity150109148149182172159229142L4.01440160.0000
Marshfield Boys VarsityDC Everest Varsity175181175212209221211201161W6.01746194.0000
Merrill Boys VarsityAntigo Boys Varsity145131103190155135  142L3.01001143.0000
Merrill JVRhinelander Varsity144194152207161193168126215L4.01560173.3333
Rhinelander VarsityMerrill JV146177162155191186205180137W5.01539171.0000
Wausau East/WestWausau East/West190211225233171208203203190W9.01834203.7778
Wausau East/WestDC Everest JV          0.0  
Wausau East/WestWausau East/West          0.0  
Wausau East/WestWausau East/West          0.0  
Wittenberg Boys VarsityAntigo JV MAROON8473658085102869891L0.076484.8889
matchDate: 2017-01-22
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityAthens-Edgar229181214160148212189205210W8.01748194.2222
Antigo JV MAROONMerrill JV711269295107114999762L0.086395.8889
Antigo JV WHITEWausau East/West147188183177146169192157169L2.01528169.7778
Antigo JV WHITEMarshfield Girls Varsity120109172127159150161  W4.0998142.5714
Athens-EdgarAntigo Boys Varsity151161148171144164155175142L1.01411156.7778
DC Everest JVMarshfield Girls Varsity181123179168150217 137188W6.01343167.8750
DC Everest VarsityRhinelander Varsity159209182159125232197204201W6.01668185.3333
EML--Marshfield Junior VarsityMarshfield Boys Varsity6192717577112717770L0.070678.4444
Marshfield Boys VarsityEML--Marshfield Junior Varsity190198179199149195145169164W9.01588176.4444
Merrill Boys VarsityWittenberg Girls Varsity180154178179176142161195190W5.01555172.7778
Merrill JVAntigo JV MAROON12810813212112113612216298W9.01128125.3333
Rhinelander VarsityDC Everest Varsity165116145191132188164160186L3.01447160.7778
Wausau East/WestAntigo JV WHITE221148178224188222235192201W7.01809201.0000
Wittenberg Boys VarsityAmherst Girls Varsity175154143143178157148207207L2.01512168.0000
matchDate: 2017-01-29
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityDC Everest JV152182167192191177221  W7.01282183.1429
Antigo Boys VarsityDC Everest Varsity179173184118172122164  L3.01112158.8571
Antigo JV MAROONDC Everest Varsity          0.0  
Antigo JV MAROONAmherst Boys Varsityl          0.0  
Antigo JV WHITEMerrill Boys Varsity153133156146185135129  L3.01037148.1429
Athens-EdgarWittenberg Girls Varsity10516311614699135157  L1.0921 
Athens-EdgarDC Everest JV159164139197148132154  L3.01093 
DC Everest JVAntigo Boys Varsity108170145122147161132  L0.0985140.7143
DC Everest JVAthens-Edgar 155158118150168172  W4.0921153.5000
DC Everest VarsityAntigo JV MAROON160173166186158170172  W4.01185169.2857
DC Everest VarsityAntigo Boys Varsity197149123174253154151  W4.01201171.5714
EML--Marshfield Junior VarsityRhinelander Varsity152209131172126161164  W4.01115159.2857
EML--Marshfield Junior VarsityMerrill Boys Varsity197160141144147209167  W0.01165166.4286
Marshfield Boys VarsityWittenberg Boys Varsity172131148215196159139  L3.01160165.7143
Marshfield Boys VarsityWausau East/West149202168240156222192  L3.01329189.8571
Merrill Boys VarsityWausau East/West151152170171123153  172L3.01092136.5000
Merrill Boys VarsityEML--Marshfield Junior Varsity199210153173128143  147W4.01153164.7143
Merrill JVAntigo Girls Varsity147136113156129134118162124L1.01219135.4444
Merrill JVWittenberg Boys Varsity122116122102111144142163106W9.01128125.3333
Rhinelander VarsityEML--Marshfield Junior Varsity170132122171141128198  L3.01062151.7143
Rhinelander VarsityMarshfield Girls Varsity152149156116147171180  W5.51071153.0000
Wausau East/WestMerrill Boys Varsity217148187233144133161  W4.01223174.7143
Wausau East/WestMarshfield Boys Varsity153204171199164181156  W4.01228204.6667
Wittenberg Boys VarsityMarshfield Boys Varsity185144147124129167143   0.01039 
Wittenberg Boys VarsityMerrill JV131182143149180145112   0.01042 
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Boys VarsitylManawa Boys Varsity174190211221178188161  W5.51323189.0000
Amherst Boys VarsitylWaupaca Varsity210217217182170167201  W7.01364194.8571
Amherst Junior VarsityManawa Junior Varsity135143242178159161185  W6.01203171.8571
Amherst Junior VarsityIola Scandinavia Varsity162170149199216208144  W4.01248178.2857
Iola Scandinavia VarsityManawa Girls Varsity137160179167179161139   2.01122160.2857
Iola Scandinavia VarsityAmherst Junior Varsity223145172179185156217   3.01277182.4286
Manawa Boys VarsityAmherst Boys Varsityl174150117167147141169  L1.51065152.1429
Manawa Boys VarsityWaupaca JV174146167157162190162  W7.01158165.4286
Manawa Junior VarsityAmherst Junior Varsity10695210151123165127  L1.0977139.5714
Manawa Junior VarsityIola Scandinavia Varsity9497138131205136116   0.0917 
SPASH Boys VarsityWaupaca Varsity123114157165177150173  L1.01059151.2857
SPASH Boys VarsityManawa Junior Varsity117123139121158141  164W5.0963137.5714
Waupaca JVAmherst Girls Varsity961021448910210673  L1.0712101.7143
Waupaca JVManawa Boys Varsity9598120911127487   0.0677 
Waupaca VarsitySPASH Boys Varsity159158166164180170200  W6.01197171.0000
Waupaca VarsityAmherst Boys Varsityl178197100136130159  134L0.01034147.7143
matchDate: 2017-02-05
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Boys VarsityMarshfield Boys Varsity183227213200156194145  W8.01318188.2857
Antigo Boys VarsityMerrill Boys Varsity154183197185148164193  L3.01224174.8571
Antigo JV MAROONWittenberg Girls Varsity          0.0  
Antigo JV MAROONEML--Marshfield Junior Varsity          0.0  
Antigo JV WHITEEML--Marshfield Junior Varsity134157175193187120135  L2.01101157.2857
Antigo JV WHITEDC Everest Varsity178152120159164     0.0773 
Athens-EdgarMerrill JV129133137129179144152  L3.01003 
Athens-EdgarWittenberg Boys Varsity141134167146139136116  W4.0979