District 9 BV Weekly Match Results
matchDate: 2017-11-05
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVRhinelander/Elcho Girls Varsity160197200158181166178223121W6.01584176.0000
Antigo Boys VarsityDC Everest Varsity159188164167165176174179190L4.01562173.5556
Athens-EdgarMarshfield Boys Varsity138131139106171130118116140L0.01189132.1111
DC Everest JVAntigo Girls Varsity16613393118123103112140144L2.01132125.7778
DC Everest VarsityAntigo Boys Varsity183148145174232151150188201W5.01572174.6667
Marshfield Boys VarsityAthens-Edgar204211192174191215216168178W9.01749194.3333
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityRhinelander / Eagle RiverVarsity110105167135105179138130170W7.01239137.6667
Merrill Boys VarsityNORTH BYE137152139134147143175144214W0.01385153.8889
NORTH BYEMerrill Boys Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity14499104111124114132111147L2.01086120.6667
Wausau East/WestWittenberg Boys Varsity169164127179160201217202182W7.01601177.8889
Wittenberg Boys VarsityWausau East/West211143146148155146196134110L2.01389154.3333
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsityManawa Girls Varsity122124145160126154151125154L1.01261140.1111
Amherst  Boys VarsityManawa Junior Varsity157137209152192156137214157W9.01511167.8889
Iola Scandinavia VarsityWaupaca Varsity187151157142158138167122158L3.01380153.3333
Manawa Boys VarsitySPASH /Pacelli Boys Varsity171158158185154154165152174W6.01471163.4444
Manawa Junior VarsityAmherst  Boys Varsity13812015513014512694149143L0.01200133.3333
SOUTH BYEAmherst Girls Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityManawa Boys Varsity175139146186145124138175143L3.01371152.3333
Waupaca VarsityIola Scandinavia Varsity115159145167174166165159167W6.01417157.4444
matchDate: 2017-11-12
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity147142144135174127167127152W5.51315 
Antigo Boys VarsityNORTH BYE180169140120135120146202174L0.01386154.0000
Athens-EdgarRhinelander / Eagle RiverVarsity139148168105141161114111127L1.01214134.8889
DC Everest JVMarshfield Boys Varsity125125132145106988694112W0.01023113.6667
DC Everest VarsityWittenberg/ Bowler Girls Varsity118142211147166139180190137W5.01430158.8889
Marshfield Boys VarsityDC Everest JV142151175185150140151167177W9.01438159.7778
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityAntigo Co-ed- JV10982144165122159114131123L3.51149127.6667
Merrill Boys VarsityWittenberg Boys Varsity1771731549895106147129134L4.01213134.7778
NORTH BYEAntigo Boys Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityAthens-Edgar170179186170156143169170161W8.01504167.1111
Wausau East/WestMerrill Girls Varsity126112167130167181162156147W5.01348149.7778
Wittenberg Boys VarsityMerrill Boys Varsity172140126136153132124158167W5.01308145.3333
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsityManawa Boys Varsity179137144148152213171157144L4.01445160.5556
Amherst  Boys VarsitySOUTH BYE127181191196236158181158201W6.01629181.0000
Iola Scandinavia VarsityManawa Junior Varsity159170180215129154133180192W6.01512168.0000
Manawa Boys VarsityAmherst Junior Varsity137125203160178155136205199W5.01498166.4444
Manawa Junior VarsityIola Scandinavia Varsity149131142192185182193124162L3.01460162.2222
SOUTH BYEAmherst  Boys Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityManawa Girls Varsity122135170159114129165131130L1.01255139.4444
Waupaca VarsityAmherst Girls Varsity144161188122124171178164159W6.01411156.7778
matchDate: 2017-12-03
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVAthens-Edgar136168148151182139157159150W7.01390154.4444
Antigo Boys VarsityWittenberg Boys Varsity189159146139150152201201176W7.01513168.1111
Athens-EdgarAntigo Co-ed- JV101126147167144133134166144L2.01262140.2222
DC Everest JVRhinelander / Eagle RiverVarsity12881100123110145139127102W0.01055150.7143
DC Everest VarsityWausau East/West          0.0  
Marshfield Boys VarsityRhinelander/Elcho Girls Varsity192155136148161142172143183W6.01432159.1111
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityAntigo Girls Varsity170151169109211136141226160W5.01473163.6667
Merrill Boys VarsityMerrill Girls Varsity119168181174161169150155181W8.01458162.0000
NORTH BYEWittenberg/ Bowler Girls Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityDC Everest JV176177188168170181202142193W9.01597177.4444
Wausau East/WestDC Everest Varsity184172198227186160109 144W6.01380172.5000
Wittenberg Boys VarsityAntigo Boys Varsity183162133112157153156157117L3.01330147.7778
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsityManawa Junior Varsity151180113154127171132149188W5.01365151.6667
Amherst  Boys VarsitySPASH /Pacelli Boys Varsity153213153276205206194144179W7.01723191.4444
Iola Scandinavia VarsitySOUTH BYE165172185161173181247166135W8.01585176.1111
Manawa Boys VarsityWaupaca Varsity156159157146169168149138148L3.51390154.4444
Manawa Junior VarsityAmherst Junior Varsity177127144140159129158148152W6.01334148.2222
SOUTH BYEIola Scandinavia Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityAmherst  Boys Varsity169165138168138185121188143L2.01415157.2222
Waupaca VarsityManawa Boys Varsity144159155163200127167192188W5.51495166.1111
matchDate: 2017-12-10
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVDC Everest JV180165159155182178155162122W8.01458162.0000
Antigo Boys VarsityMerrill Girls Varsity148173181148194157142142118W5.01403155.8889
Athens-EdgarAntigo Girls Varsity14011198130144120146116175L2.01180131.1111
DC Everest JVAntigo Co-ed- JV113108131107164103145105167W1.01143127.0000
DC Everest VarsityMerrill Boys Varsity182131152168156167148141148W6.01393154.7778
Marshfield Boys VarsityMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity160161173175186134233172159W6.01553172.5556
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityMarshfield Boys Varsity194139153170117154154166192L3.01439159.8889
Merrill Boys VarsityDC Everest Varsity135154117147137178144133158L3.01303144.7778
NORTH BYEWausau East/West          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityRhinelander/Elcho Girls Varsity152155179118185166154103164W8.01376152.8889
Wausau East/WestNORTH BYE139162171149132162145169146B0.01375152.7778
Wittenberg Boys VarsityWittenberg/ Bowler Girls Varsity133116160137113163137107126W6.01192132.4444
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsitySPASH /Pacelli Boys Varsity159111117132117123149162147W5.01217135.2222
Amherst  Boys VarsityManawa Boys Varsity169153168180146152184191180W5.01523169.2222
Iola Scandinavia VarsityAmherst Girls Varsity202195149186126203198132156W6.01547171.8889
Manawa Boys VarsityAmherst  Boys Varsity171159154171140148148204184L4.01479164.3333
Manawa Junior VarsityManawa Girls Varsity149131161150150143168148133L4.01333148.1111
SOUTH BYEWaupaca Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityAmherst Junior Varsity147141110131142125130159180L4.01265140.5556
Waupaca VarsitySOUTH BYE141133156144135149146133160L2.01297144.1111
matchDate: 2018-01-07
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVNORTH BYE192179153189165149178205148W7.51558173.1111
Antigo Boys VarsityRhinelander/Elcho Girls Varsity188202191169190201172193230W9.01736192.8889
Athens-EdgarWausau East/West155125154137172122137119170W2.01291143.4444
DC Everest JVWittenberg/ Bowler Girls Varsity145134100125135110132113115W1.51109123.2222
DC Everest VarsityAntigo Girls Varsity140161151187153172155148163W5.51430204.2857
Marshfield Boys VarsityMerrill Girls Varsity153161186173139153246158155W8.01524169.3333
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityMerrill Boys Varsity121142161154149156170146145L4.01344149.3333
Merrill Boys VarsityMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity          0.0  
NORTH BYEAntigo Co-ed- JV          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityWittenberg Boys Varsity180168134136168127161168165W6.01407156.3333
Wausau East/WestAthens-Edgar182148155202162137166179156W7.01487165.2222
Wittenberg Boys VarsityRhinelander / Eagle RiverVarsity12111814217512010715118494L3.01212134.6667
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsitySOUTH BYE167163121135181135139147179W6.01367151.8889
Amherst  Boys VarsityAmherst Girls Varsity172146187155200220185157225W5.01647183.0000
Iola Scandinavia VarsitySPASH /Pacelli Boys Varsity182193174188215147191201212W9.01703189.2222
Manawa Boys VarsityManawa Girls Varsity201167168133191189190175194L4.01608178.6667
Manawa Junior VarsityWaupaca Varsity169118191134169133130164130L3.01338148.6667
SOUTH BYEAmherst Junior Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityIola Scandinavia Varsity96128117143126146186190153L0.01285142.7778
Waupaca VarsityManawa Junior Varsity135144146178157156192172171W6.01451161.2222
matchDate: 2018-01-14
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVWittenberg Boys Varsity113159165174180158171186212W8.51518168.6667
Antigo Boys VarsityMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity151188154187175245204161252W5.01717190.7778
Athens-EdgarMerrill Boys Varsity125149139146109158122188144L2.01280142.2222
DC Everest JVWausau East/West114187136174180124110144154W1.01323189.0000
DC Everest VarsityMarshfield Boys Varsity137157205160191168205191157L3.51571224.4286
Marshfield Boys VarsityDC Everest Varsity168181191160166173166213182W5.51600177.7778
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityAntigo Boys Varsity          0.0  
Merrill Boys VarsityAthens-Edgar          0.0  
NORTH BYEAntigo Girls Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityMerrill Girls Varsity158167165155169189163191166L4.01523169.2222
Wausau East/WestDC Everest JV          0.0  
Wittenberg Boys VarsityAntigo Co-ed- JV          0.0  
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsityWaupaca Varsity146151205192163192158157199W6.01563173.6667
Amherst  Boys VarsityManawa Girls Varsity157144198164206205235186181W6.51676186.2222
Iola Scandinavia VarsityManawa Boys Varsity147160212148221185182156189W7.01600177.7778
Manawa Boys VarsityIola Scandinavia Varsity144155167204213152143168141L2.01487165.2222
Manawa Junior VarsityAmherst Girls Varsity134150154228156137166166148L2.51439159.8889
SOUTH BYESPASH /Pacelli Boys Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsitySOUTH BYE148133181186158170116154172W7.01418157.5556
Waupaca VarsityAmherst Junior Varsity136144184179199136170220189L3.01557173.0000
matchDate: 2018-01-28
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVMerrill Girls Varsity          0.0  
Antigo Boys VarsityAthens-Edgar          0.0  
Athens-EdgarAntigo Boys Varsity          0.0  
DC Everest JVMerrill Boys Varsity          0.0  
DC Everest VarsityRhinelander / Eagle RiverVarsity          0.0  
Marshfield Boys VarsityNORTH BYE          0.0  
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityWittenberg/ Bowler Girls Varsity          0.0  
Merrill Boys VarsityDC Everest JV          0.0  
NORTH BYEMarshfield Boys Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityDC Everest Varsity          0.0  
Wausau East/WestRhinelander/Elcho Girls Varsity          0.0  
Wittenberg Boys VarsityAntigo Girls Varsity          0.0  
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsityAmherst Girls Varsity          0.0  
Amherst  Boys VarsityIola Scandinavia Varsity          0.0  
Iola Scandinavia VarsityAmherst  Boys Varsity          0.0  
Manawa Boys VarsitySOUTH BYE          0.0  
Manawa Junior VarsitySPASH /Pacelli Boys Varsity          0.0  
SOUTH BYEManawa Boys Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityManawa Junior Varsity          0.0  
Waupaca VarsityManawa Girls Varsity          0.0  
matchDate: 2018-02-04
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVDC Everest Varsity          0.0  
Antigo Co-ed- JVAntigo Boys Varsity          0.0  
Antigo Boys VarsityDC Everest JV          0.0  
Antigo Boys VarsityAntigo Co-ed- JV          0.0  
Athens-EdgarWittenberg/ Bowler Girls Varsity          0.0  
Athens-EdgarDC Everest JV          0.0  
DC Everest JVAntigo Boys Varsity          0.0  
DC Everest JVAthens-Edgar          0.0  
DC Everest VarsityAntigo Co-ed- JV          0.0  
DC Everest VarsityNORTH BYE          0.0  
Marshfield Boys VarsityWittenberg Boys Varsity          0.0  
Marshfield Boys VarsityWausau East/West          0.0  
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityWausau East/West          0.0  
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityRhinelander/Elcho Girls Varsity          0.0  
Merrill Boys VarsityRhinelander/Elcho Girls Varsity          0.0  
Merrill Boys VarsityRhinelander / Eagle RiverVarsity          0.0  
NORTH BYERhinelander / Eagle RiverVarsity          0.0  
NORTH BYEDC Everest Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityNORTH BYE          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityMerrill Boys Varsity          0.0  
Wausau East/WestMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity          0.0  
Wausau East/WestMarshfield Boys Varsity          0.0  
Wittenberg Boys VarsityMarshfield Boys Varsity          0.0  
Wittenberg Boys VarsityMerrill Girls Varsity          0.0  
division: South
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Amherst Junior VarsityAmherst  Boys Varsity          0.0  
Amherst Junior VarsityIola Scandinavia Varsity          0.0  
Amherst  Boys VarsityAmherst Junior Varsity          0.0  
Amherst  Boys VarsityWaupaca Varsity          0.0  
Iola Scandinavia VarsityManawa Girls Varsity          0.0  
Iola Scandinavia VarsityAmherst Junior Varsity          0.0  
Manawa Boys VarsityAmherst Girls Varsity          0.0  
Manawa Boys VarsityManawa Junior Varsity          0.0  
Manawa Junior VarsitySOUTH BYE          0.0  
Manawa Junior VarsityManawa Boys Varsity          0.0  
SOUTH BYEManawa Junior Varsity          0.0  
SOUTH BYEManawa Girls Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityWaupaca Varsity          0.0  
SPASH /Pacelli Boys VarsityAmherst Girls Varsity          0.0  
Waupaca VarsitySPASH /Pacelli Boys Varsity          0.0  
Waupaca VarsityAmherst  Boys Varsity          0.0  
matchDate: 2018-02-18
division: North
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Antigo Co-ed- JVWittenberg/ Bowler Girls Varsity          0.0  
Antigo Co-ed- JVAntigo Girls Varsity          0.0  
Antigo Boys VarsityAntigo Girls Varsity          0.0  
Antigo Boys VarsityWittenberg/ Bowler Girls Varsity          0.0  
Athens-EdgarMerrill Girls Varsity          0.0  
Athens-EdgarWittenberg Boys Varsity          0.0  
DC Everest JVWittenberg Boys Varsity          0.0  
DC Everest JVMerrill Girls Varsity          0.0  
DC Everest VarsityMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity          0.0  
DC Everest VarsityRhinelander/Elcho Girls Varsity148150143153155156138154153L3.01350150.0000
Marshfield Boys VarsityMerrill Boys Varsity          0.0  
Marshfield Boys VarsityRhinelander / Eagle RiverVarsity          0.0  
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityDC Everest Varsity          0.0  
Marshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids VarsityNORTH BYE          0.0  
Merrill Boys VarsityMarshfield Boys Varsity          0.0  
Merrill Boys VarsityWausau East/West          0.0  
NORTH BYERhinelander/Elcho Girls Varsity          0.0  
NORTH BYEMarshfield/Auburndale/Stratford/Wi Raids Varsity          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityWausau East/West          0.0  
Rhinelander / Eagle RiverVarsityMarshfield Boys Varsity          0.0