District 8A BV Weekly Match Results
matchDate: 2016-12-06
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity180144166182223183184163171W7.01596177.3333
Appleton North Boys VarsityNeenah Boys Varsity183191212196196216236203184W8.01817201.8889
Appleton West Boys VarsityMenasha Boys Varsity187194155188225223154214201W7.51741193.4444
Kaukauna Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity196204162162190191182173189W7.01649183.2222
Kimberly Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity146189181161268179178150149L2.01601177.8889
Neenah Boys VarsityAppleton North Boys Varsity173174189187230190234193182L1.01752194.6667
Oshkosh North Boys VarsityKimberly Boys Varsity200176258163182190197261180W7.01807200.7778
Oshkosh West Boys VarsityAppleton East Boys Varsity137137185179166180159179135L2.01457161.8889
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityKaukauna Boys Varsity181182146181235160164172165L2.01586176.2222
Menasha Boys VarsityAppleton West Boys Varsity188118139137165149204164121L1.51385153.8889
Omro Boys VarsityXavier Boys Varsity112113148136166154164120150L4.01263140.3333
Xavier Boys VarsityOmro Boys Varsity170152131137131108147180152W5.01308145.3333
matchDate: 2016-12-13
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity168175198190174193183131191W5.51603178.1111
Appleton North Boys VarsityKaukauna Boys Varsity165195192235202178182160191W5.01700188.8889
Appleton West Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity212253236172195190182224162W6.01826202.8889
Kaukauna Boys VarsityAppleton North Boys Varsity226171182163161213205142188L4.01651183.4444
Kimberly Boys VarsityOmro Boys Varsity231123172237175244155192178W8.01707189.6667
Neenah Boys VarsityMenasha Boys Varsity195178188222208196147238180W8.01752194.6667
Oshkosh North Boys VarsityAppleton East Boys Varsity219155176172211187131166191L3.51608178.6667
Oshkosh West Boys VarsityAppleton West Boys Varsity188135158132136197237149196L3.01528169.7778
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityXavier Boys Varsity174135157132136165131141157W8.01328147.5556
Menasha Boys VarsityNeenah Boys Varsity155185176183159145189173120L2.01485165.0000
Omro Boys VarsityKimberly Boys Varsity11512989111105112111110119L1.01001111.2222
Xavier Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity104121148105121160109147137L1.01152128.0000
matchDate: 2016-12-15
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityMenasha Boys Varsity249200197183186170214191202L4.01792199.1111
Appleton North Boys VarsityXavier Boys Varsity182170233199169161170215190W8.01689187.6667
Appleton West Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity231150216235231210192179142W7.01786198.4444
Kaukauna Boys VarsityOmro Boys Varsity162160147182114172186133142W6.01398155.3333
Kimberly Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity149173167146206149150149151L3.01440160.0000
Neenah Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity153203210181200204132194187W8.01664184.8889
Oshkosh North Boys VarsityAppleton West Boys Varsity221180190224170195150171163L2.01664184.8889
Oshkosh West Boys VarsityNeenah Boys Varsity136163107124150161150137142L1.01270141.1111
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityKimberly Boys Varsity201185180148125133190131138W7.01431159.0000
Menasha Boys VarsityAppleton East Boys Varsity200191208184197195159223164W5.01721191.2222
Omro Boys VarsityKaukauna Boys Varsity158177144137141118120129171L3.01295143.8889
Xavier Boys VarsityAppleton North Boys Varsity153135117122173127129123158L1.01237137.4444
matchDate: 2016-12-20
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityAppleton North Boys Varsity146182235244199174232243149L4.01804200.4444
Appleton North Boys VarsityAppleton East Boys Varsity259205207212187234230253245W5.02032225.7778
Appleton West Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity230235167176227212200219224W9.01890210.0000
Kaukauna Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity173175215200172154170158166L2.01583175.8889
Kimberly Boys VarsityMenasha Boys Varsity203179209212235240223204204W9.01909212.1111
Neenah Boys VarsityOmro Boys Varsity258185155160236189236227188W9.01834203.7778
Oshkosh North Boys VarsityKaukauna Boys Varsity191198192199214156190167186W7.01693188.1111
Oshkosh West Boys VarsityXavier Boys Varsity185158141209143167173149155W5.01480164.4444
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityAppleton West Boys Varsity155129144167156151166182151L0.01401155.6667
Menasha Boys VarsityKimberly Boys Varsity142146148175146168192190192L0.01499166.5556
Omro Boys VarsityNeenah Boys Varsity102153146110146166129182170L0.01304144.8889
Xavier Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity115113143118180123227158142L4.01319146.5556
matchDate: 2017-01-03
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityOmro Boys Varsity160159162177206162202165223W7.01616179.5556
Appleton North Boys VarsityAppleton West Boys Varsity207177206223191218194210257W6.01883209.2222
Appleton West Boys VarsityAppleton North Boys Varsity173213183207214181224202147L3.01744193.7778
Kaukauna Boys VarsityMenasha Boys Varsity154195204188180176183188188W5.01656184.0000
Kimberly Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity139173189193182180164184182L3.01586176.2222
Neenah Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity156154173193163197200182216W7.01634181.5556
Oshkosh North Boys VarsityXavier Boys Varsity214196179173194200203203181W9.01743193.6667
Oshkosh West Boys VarsityKimberly Boys Varsity202223153164246218255166224W6.01851205.6667
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityNeenah Boys Varsity181121170162223183186148169L2.01543171.4444
Menasha Boys VarsityKaukauna Boys Varsity189234150164178212215171186L4.01699188.7778
Omro Boys VarsityAppleton East Boys Varsity145162158128136170143154167L2.01363151.4444
Xavier Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity126132130159145107100113123L0.01135126.1111
matchDate: 2017-01-10
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity224183197209191190183231202W7.01810201.1111
Appleton North Boys VarsityKimberly Boys Varsity241213238213193177255222207W6.01959217.6667
Appleton West Boys VarsityOmro Boys Varsity130168147152166186175151149W8.01424158.2222
Kaukauna Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity182172158164221179211172198L3.01657184.1111
Kimberly Boys VarsityAppleton North Boys Varsity237207279190185151230247225L3.01951216.7778
Neenah Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity215168211205179180208147183W5.01696188.4444
Oshkosh North Boys VarsityNeenah Boys Varsity166167159146197193204258190L4.01680186.6667
Oshkosh West Boys VarsityKaukauna Boys Varsity189180212152162206210194214W6.01719191.0000
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityAppleton East Boys Varsity147187212146168132147165150L2.01454161.5556
Menasha Boys VarsityXavier Boys Varsity166166177181188136130131169W8.01444160.4444
Omro Boys VarsityAppleton West Boys Varsity114114143133144136143114161L1.01202133.5556
Xavier Boys VarsityMenasha Boys Varsity144138142129142118129147129L0.01218135.3333
matchDate: 2017-01-17
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityAppleton West Boys Varsity204224214179173184181227203W6.01789198.7778
Appleton North Boys VarsityOmro Boys Varsity201236223226153148167161226W8.01741193.4444
Appleton West Boys VarsityAppleton East Boys Varsity200202188177174136195206168L3.01646182.8889
Kaukauna Boys VarsityKimberly Boys Varsity134204236257207189206174184L3.01791199.0000
Kimberly Boys VarsityKaukauna Boys Varsity203155245180223234178246185W6.01849205.4444
Neenah Boys VarsityXavier Boys Varsity216160227179200190157188138W9.01655183.8889
Oshkosh North Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity179185199176192153162226175W5.01647183.0000
Oshkosh West Boys VarsityMenasha Boys Varsity166118203159223178145198182L2.51572174.6667
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity149156200145228142167131181L4.01499166.5556
Menasha Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity208209203188176192167170194W7.51707189.6667
Omro Boys VarsityAppleton North Boys Varsity124165124154175145159146198L1.01390154.4444
Xavier Boys VarsityNeenah Boys Varsity139105128136118145122142118L0.01153128.1111
matchDate: 2017-01-24
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityKimberly Boys Varsity149172163192187176193211148L3.01591176.7778
Appleton North Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity246221178185184233174163167L3.51751194.5556
Appleton West Boys VarsityNeenah Boys Varsity174184233199174192224201177W7.01758195.3333
Kaukauna Boys VarsityXavier Boys Varsity171155158186158172175190175W7.01540171.1111
Kimberly Boys VarsityAppleton East Boys Varsity192222244256174227171191172W6.01849205.4444
Neenah Boys VarsityAppleton West Boys Varsity170208201171214174212167163L2.01680186.6667
Oshkosh North Boys VarsityAppleton North Boys Varsity167222210193213190183154167W5.51699188.7778
Oshkosh West Boys VarsityOmro Boys Varsity180138221226178207193148165W7.51656184.0000
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityMenasha Boys Varsity137141166147198133206144131L2.01403155.8889
Menasha Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity221200177176169216155179167W7.01660184.4444
Omro Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity159130126186119177172159165L1.51393154.7778
Xavier Boys VarsityKaukauna Boys Varsity13114616310016916512511597L2.01211134.5556
matchDate: 2017-01-31
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityNeenah Boys Varsity234140170193191158184183182L3.01635181.6667
Appleton North Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity183210165179215174265197255W9.01843204.7778
Appleton West Boys VarsityKaukauna Boys Varsity251218182216183188192194221W6.01845205.0000
Kaukauna Boys VarsityAppleton West Boys Varsity177183201203159198173235160L3.01689187.6667
Kimberly Boys VarsityXavier Boys Varsity175104139136147183147188150W8.01369152.1111
Neenah Boys VarsityAppleton East Boys Varsity172149193235255213154155213W6.01739193.2222
Oshkosh North Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity237235209215196134139216169W7.01750194.4444
Oshkosh West Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity163161198148185175115172184L2.01501166.7778
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityAppleton North Boys Varsity158156144147170146126143186L0.01376152.8889
Menasha Boys VarsityOmro Boys Varsity146236163226173228223202141W6.01738193.1111
Omro Boys VarsityMenasha Boys Varsity149140143168184127130188180L3.01409156.5556
Xavier Boys VarsityKimberly Boys Varsity135130111120112146110132140L1.01136126.2222
matchDate: 2017-02-07
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityXavier Boys Varsity148207160209169148170168233W7.01612179.1111
Appleton North Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity139259194214189206216227182W6.01826202.8889
Appleton West Boys VarsityKimberly Boys Varsity194195247150196179208180149L2.01698188.6667
Kaukauna Boys VarsityNeenah Boys Varsity183143211192180163171176147L3.01566174.0000
Kimberly Boys VarsityAppleton West Boys Varsity211180229244201212212237184W7.01910212.2222
Neenah Boys VarsityKaukauna Boys Varsity206161129150227171176162217W6.01599177.6667
Oshkosh North Boys VarsityMenasha Boys Varsity184226182185230183259176199W6.01824202.6667
Oshkosh West Boys VarsityAppleton North Boys Varsity204216191201193235196177160L3.01773197.0000
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityOmro Boys Varsity133202129123178139154124119L3.01301144.5556
Menasha Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity235146210181149178183214178L3.01674186.0000
Omro Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity117164145138110182174147165W6.01342149.1111
Xavier Boys VarsityAppleton East Boys Varsity193149145164154154154125150L2.01388154.2222
matchDate: 2017-02-14
division: 1
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Appleton East Boys VarsityKaukauna Boys Varsity224160168192171188180170219L3.01672185.7778
Appleton North Boys VarsityMenasha Boys Varsity200215179181193223181178237W5.01787198.5556
Appleton West Boys VarsityXavier Boys Varsity151181191172178161221147134W6.01536170.6667
Kaukauna Boys VarsityAppleton East Boys Varsity197170207195195181201173178W6.01697188.5556
Kimberly Boys VarsityNeenah Boys Varsity232219197155232206198135206W7.01780197.7778
Neenah Boys VarsityKimberly Boys Varsity161207167215205179160218188L2.01700188.8889
Oshkosh North Boys VarsityOmro Boys Varsity188171178200211171172190192W9.01673185.8889
Oshkosh West Boys VarsityLittle Chute Boys Varsity181169150191196167199189161W9.01603178.1111
division: 2
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Little Chute Boys VarsityOshkosh West Boys Varsity115140142156180134170176133L9.01346149.5556
Menasha Boys VarsityAppleton North Boys Varsity157162233205139175202211230L4.01714190.4444
Omro Boys VarsityOshkosh North Boys Varsity108118129116146110114144116L0.01101122.3333
Xavier Boys VarsityAppleton West Boys Varsity152149134124133149142156140L3.01279142.1111